Yatırım Teşvik Belgesi Turizm Teşvik Belgesi Turizm Yatırım Belgesi Devlet Destekleri Devlet Teşvikleri Nasıl Alınır Veren Firmalar Fiyatı Maliyeti Ücreti

Yatırım Teşvik Belgesi

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

-Genel Teşvik Uygulamaları

-Bölgesel Teşvik Uygulamaları

-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

-Stratejik Yatırımların Teşviki

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

tesvik-haritasi

Genel Teşvik Sisteminde asgari sabit yatırım tutarı

– 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL

– 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

– Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

– Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

– Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

Destek Unsurları

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

eşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: 

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır

Gelir Vergisi Stopajı :

Desteği:Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

 

Teşvik Belgesi Alımı İçin Önemli Bilgiler

Yağan Group ,Yatırım kararı öncesi firmanızı bilgilendirir. Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makineler hakkındaki ihtiyacınızı, Yatırım yeri ve yapılacak yatırım tutarı hakkındaki bilgileri sorar. Firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için talep edilen 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı yazısının alınmasını sağlar. Eğer yatırımınız Çed kapsamı dışında ise raporun alınmasına gerek yoktur.

Yağan Group, Dosyanızı ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 10-20 gün içinde Yatırım Teşvik Belgeniz sonuçlanır.

Belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması ge

rekenlerin yazıldığı kullanma kılavuzunu verir.

Belgenizin kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.

Belgenizin kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştirir.

Yatırımınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerinin firmanızdan alır, Yatırım durumunu kontrol eder. Gerçekleşmenin yeterliliği hakkında bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması (Tamamlama vizesi) işlemlerin başlatır.

Kurum uzmanlarının Tamamlama vizesi için yapacakları ekspertiz programlarını organize ederek belgenizin kapatılmasını sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı İçin Gerekli Evraklar

Öncelikli evraklarımız ;  vergi levhası, imza sirküsü, oda kaydı , faayet belgesi, ticaret sicil gazetesi , ( yatırım konusu yatırımda alınacak olan makina ekipman listesi vs )

Proje hazırlık için gerekli diğer evraklar:

1.Yatırım Bilgi formu (Yağan Group hazırlayarak gönderecektir.)

2.Müracaat Harcı Makbuzu

3.Beyan ve Taahhüt

4.İmza sirküleri

5.Ticaret Sicil Gazeteleri

6.Kapasite Raporu

7.İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin listesi (Varsa Proforma faturaları)

8.Kiralık ise yıllık kira sözleşmesi,

9.Vergi Levhası fotokopisi

10.SSK Borcu Yoktur Yazısı (Kanun : 5510)

11.Çevresel Etki Değerlendirmesi “Olumlu Kararı”  veya  “Gerekli Değildir Kararı”

teşvikler

Yatırım Teşvik Belgesini Kapsayan İller

 

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyon Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Çankırı Bingöl
Bursa Bolu Burdur Artvin Erzurum Bitlis
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Çorum Giresun Diyarbakır
İstanbul Denizli Mersin Elazığ Gümüşhane Hakkari
İzmir Edirne Manisa Erzincan Kahramanmaraş Kars
Kocaeli Isparta Samsun Hatay Niğde Mardin
Muğla Kayseri Trabzon Kastamonu Ordu Muş
  Kırklareli Uşak Kırşehir Sinop Siirt
  Konya Zonguldak Kütahya Tokat Şanlıurfa
  Sakarya Karaman Malatya Tunceli Van
  Tekirdağ Karabük Nevşehir Yozgat Batman
  Yalova   Rize Aksaray Şırnak
      Sivas Bayburt Ardahan
      Kırıkkale Kilis Iğdır
      Bartın Osmaniye Bozcaada ve Gökçeada
      Düzce  

 

Katma Değer Vergisi İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Genel Teşvik Uygulamalar:

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları:

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

bolgesel-tesvikler

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir

-Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,

-Madencilik yatırımları,

-Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

-20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,

-Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),

-Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

-Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar

Stratejik Yatırım Teşviki 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,

Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),

Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

stratejik-yatırımlar1