Çalışma Bakanlığı İzinleri

ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİ

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27’nci maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir. (4817 sayılı Kanun md.6)

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilir.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç onbeş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir. (Uygulama Yönt. m.35).

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli çalışma izni verilebilmektedir.

Kurumsal Eğitimler

E-ISO 9001 KYS Temel Eğitimi

Program Hedefi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri her geçen gün belgelendirme talebinin çığ gibi büyüdüğü bir standartlar serisinin genel adıdır.Bu standartlarda yer alan elementler firmanın her kademesi için uygulanabilir yaklaşımlar ortaya koymakta ve bu uygulamalar sonucunda oluşan verilerin ve belgelerin kayıt altına alınmasını talep etmektedir.Sonuçta oluşan dökümantasyon, firmanın üretim ya da hizmet proseslerini kararlı hale getirebilmesi için kullanılmakta ve bu yolla ürün ya da hizmet kalitesinin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Eğitim programı; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında temel bilgileri vererek gerekli bilincin oluşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Program İçeriği

• Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar
• Terim ve Tarifler
• ISO 9000 Standartlarının Tarihi Gelişimi
• ISO 9001:2008 Temel Prensipleri
• ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
• Kalite Yönetim Sistemi Şartları
• KYS’nin Gelişmesini Önleyecek Faktörler
• Proses Yaklaşımı
• Dökümantasyon Şartları
• Yönetim Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürün Gerçekleştirme
• Ölçme Analiz ve İyileştirme

Helal Gıda Sertifikası

Helal Belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.Helal Belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.Helal Gıda Belgelendirme (Helal Belgesi) Süreci Belgelendirme firmasına yazılı olarak yada internet üzerinden Helal Belgesi başvurusunun yapılması.Belgelendirme firmasıyla beraber Helal Belgesi kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması ( Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir).


 

Helal belgesinin tanımı :helal-sertifikasi

Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu sertifikaya sahip olmayan ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye devam etmekte olduğu için , ”Helal standardının kapsamına giren gıda ve ve gıda dışı ürünlerde dünya pazarını hakimiyet sağlamak sizlerin elinde, Bu ürünlerde halihazırda 1,6 milyar insanın potansiyel olarak ‘helal’ standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı ‘helal’ etiketini elde etmek yoluna gitmektedir.İhraç ürünlerimiz söz konusu sertifikanın yokluğunda Müslüman tüketiciler nazarında geri plana düşebilmekte ve ürünlerimizin helal olmadığı gibi bir yanlış algılama nedeniyle rekabet etmekte zorlanmaktadır.

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.Helal’in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram ‘dır.Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.


 

Helal Gıda Belgesi ( Sertifikası ) Yararları Nelerdir ?

Helal Gıda Sertifikası, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilir kişi hizmeti sunar.Helal Gıda Sertifikası HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.Helal Gıda Sertifikası , Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.


 

Helal Gıda Sertifikası için Aranan Şartlar Nelerdir ?

Helal sertifikası nın verilmesi için ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere Helal sertifikası şartlarına uygun olması gerekir.

– Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması Helal sertifikası için önemli bir unsurdur.

– İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.

Helal sertifikası için Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe Helal sertifikası için uygun vasıfları taşıması.

Helal sertifikasının tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütüne (World Halal Council, WHC) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir.


 

Helal Gıda Belgesi ( Sertifikası ) Verilmeyen Sektörler

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;

• Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,

• Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,

• Alah’ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,

• Alkol ve serhoş edici maddeler,

• Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,

• Kan ve kandan yapılmış ürünler,

• Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.

Yönetim Sistemleri Eğitimi

Yakından tanıdığınız ISO 9001 standardı 1979 yılında BS 5750 adıyla BSI tarafından yayınlandı. Daha sonra ISO 9000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO) tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış ve 1994’de revize edilmiştir.

kalite-yonetim-sistemleriStandartları günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2008 revizyonu yürürlüğe girmiştir. Yeni yüksek seviye seviye yapı standardı ile tamamiyle revize edilerek ISO 9001:2015 olarak Eylül 2015’te son hali yayınlanmıştır.

BSI olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese ISO 9001’in tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık.

İlgilendiğiniz eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız olduğunda kuruluşunuza özel olarak firma içi de düzenlenebilir.

Yönetim Sistemleri standartları; mevcut ve gelecekteki pazar koşullarında firmaların/kuruluşların sunmakta oldukları hizmetlerin ve ürünlerin, üçüncü taraf kuruluşlarca belirlenen gerekliliklere uygunluklarına klavuzluk eden önemli araçlardır. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 22000 vb. yönetim sistemleri standartlarına yönelik olarak sunduğumuz eğitimler bu kapsamda ele alınmakta, firmalara/kuruluşlara ve çalışanlarına yönetim sistemleri belgelendirmesi süreçleri kapsamında atacak oldukları adımlar öncesinde katkı vermeye yönelik eğitimler (bilgilendirme, dokümantasyon, iç denetçi eğitimleri) olarak planlanmıştır.

Sanayi Bakanlığı İşlemleri

Garanti Belgesi Nedir ?

İmalatçı – Üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az (2) iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren resmi belgedir.


 

Garanti Belgesi Nasıl Alınır ?

sanayi-bakanligiİmalatçı- Üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, garanti belgesi ‘ni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na onaylatmak zorundadırlar.

Bakanlığın onayı bulunmayan garanti belgesi geçersizdir. Garanti Belgesi başvuruları için Elektronik İmza (E-İmza) alınması gerekmektedir. Garanti belgesi başvurusu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ( sshyb ) başvurusu, servis ağı kurulumu ve elektronik imza alımı işlemleri için şirketimiz tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi garanti belgesi alımı ve diğer işlemlerde de sizleri yalnız bırakmamaktadır.


 

Garanti Belgesi Sorgulama

Garanti Belgesi sorgulama hizmeti, satın almış olduğunuz sanayi ürününün garanti belgesi ‘nin olup olmadığını sorgulanmanıza yardımcı olur. Artık garanti belgesi sorgulama işlemi e devlet kapısı üzerinden ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıda ki linki aracılığıyla yapılabilir.


Not : Garanti Belgesi Sorgulama işlemi için Garanti belgesi numarası veya ünvan gerekmektedir.

Garanti Belgesi’ nde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

 

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bilim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin tarihi ve sayısı.

Kimler Garanti Belgesi Almak Zorundadır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yaralan yönetmelikte geçen sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına garanti belgesi ‘ni onaylatarak tüketicilere vermeleri gerekmektedir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesi ‘nin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar. Garanti Belgesi alınması hususunda lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi

Garanti Belgesi’ nin geçerlilik süresi düzenleniş tarihi itibari ile en az 2yıldır.

Garanti Belgesi Yenileme İşlemleri ( Garanti Belgesi vize işlemi )

Geçerlilik süresi sona eren garanti belgelerinin yenilenmesi ( Garanti Belgesi vize işlemi ) için yapılacak müracaatlar, yeni belge başvurusu şeklinde olacaktır.

Gıda Sicil ve Üretim İzni

GIDA ÜRETİM İZNİ NEDİR?

Gıda üretimi yapan işletmelerin, imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her bir ürünü tescil ettirerek almak zorunda oldukları ”izin belgesidir”. Üretim izin belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres ve faaliyet konusu çerçevesinde üretilen ürün için geçerli olup, bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder.

gida-sicil-belgesiGIDA ÜRETİM İZNİ NASIL ALINIR?

Gıda üreten işletmeler öncelikle yetkili kurumlardan “işyeri açma ve çalışma ruhsatı”, daha sonra ise “çalışma izni ve gıda sicili” almak zorundadırlar. Üretim izni için gereken belgeler üç dosya halinde hazırlanır ve ilgili ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru dosyası müdürlük aracılığyla Bakanlığa iletilir ve Bakanlık tarafından en geç 30 gün içerisinde incelemeye alınır. İnceleme esnasında, Bakanlık gıda kontrollerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından kontrol etmek üzere gönderilir. İşyeri yetkilisi, ön üretim izni alınan ürünlerin üretimine başlandığında konuyu Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça yapılan denetimde üründen numune alınır ve laboratuara sevk edilir. Ürünün analizleri sonucunda düzenlenen raporun başvuru belgelerine uygun olması halinde ürün için üretim izin belgesi verilir. Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıl olup, bu sürenin sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur. Üretim izni belgeleri her bir marka için ayrı ayrı düzenlenir.

GIDA ÜRETİM İZNİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

Gıda Uzmanlarımızca, başvuru öncesi firmanın yapması gereken konuların ve eksiklerin tespiti.
Yoksa; çalışma izni belgesi ve gıda sicil belgesinin alınması.
Marka tescilinin yapılması.
Her türlü başvuru evrakının gıda uzmanlarımızca firma adına hazırlanması.
Başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunun ilgili makama yapılması ve takibi.
Gıda Sicil Sertifikasının firmaya ulaştırılması.
Yenilemelerin takibi.

GIDA ÜRETİM İZNİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan işletmeler;

1.Dilekçe
2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
5.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği
6.Beyanname
Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan işletmeler;

1.Dilekçe
2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
5.Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı
6.Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
7.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri;

1.Dilekçe
2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
5.Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
6.Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gaz) ile temasta kullanılacağına dair bilgi
7.Ham maddenin ticari ve kimyasal adı
8.Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı
9.Boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı
10.Kapasite raporu
11.Dış ambalaj etiket örneği

İŞGÜM Çalışma Bakanlığı

Instalation


İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları (white sprit, solvent, aerosol) tiner, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen “Uygunluk/İzin” belgesidir.

İthal etmek istediğiniz ürün bilgileriniYağan Group’a bildirmeniz halinde,
Yağan Group gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak,
ilgili ürünün ithalat iznine göre gerekli bilgi ve belgeleri firmanıza bildirilecektir.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden,
ilgili Bakanlıktan İthal İzninin (Kontrol Belgesi) alınmış olması gerekmektedir.Ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir.
     Ayrıca, gümrükte geçen her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.
İthalatlarınızı zamanında yapabilmek ve gümrüklerde problem yaşamamak için,
siparişlerinizi vermeden önce Kontrol Belgesi alımı ile ilgili
Yağan Group Proje Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Kontrol Belgesi Alınmasında Yağan Group Hizmetleri Nelerdir?

1.           İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,
2.           İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,
3.           İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,
4.           Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,
5.           Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,
6.           İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,
7.           Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

Kosgeb Destekleri

KOSGEB Nedir? Kimleri Destekler?

 KOSGEB Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan ve tam adı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkalığı olan bir kamu kuruluşudur. Adından da anlaşılacağı gibi KOSGEB özellikle küçük ve orta ölçek sanayiciyi desteklemek geliştirmek üzerine yoğunlaşmış bir kamu finans destek idaresi de diyebiliriz. KOSGEB gerek hibe gerek faizsiz kredi destekleri ile işletmelerin yapmayı planladıkları ama finans sağlayamamaları nedeni ile gerçekleştiremedikleri yatırımların hayata geçmesinde önemli rol oynar. Eğer sizinde küçük bir işletmeniz var ve büyümek istiyorsunuz ama bunun için gerekli paraya veya kredi için teminata sahip değil iseniz KOSGEB ilk kapısını çalmanız gereken kurumdur.

KOSGEB Hangi Destekleri Verir?

KOSGEB firmalar ve girişimciler için pek çok farklı kategoride destek sağlamaktadır. Bunların başında Hibe destekleri yer almaktadır. Bu hibe destekleri gerek yeni bir fikir ile kurulan işletmeyi desteklemek amaçlı gerekse de var olan bir işletmenin büyütülmesi amaçlı geliştirilen projelere verilebilmektedir. Kobi destekleri firmanın kuruluşundan üretimine, tanıtımından fuar desteklerine, personelin alanında eğitim almasından AR-GE ve inovasyona kadar pek çok alanda verilmektedir. KOSGEB destek programları aşağıdaki gibidir.

KOSGEB DESTEK Programları:

KOSGEB Faizsiz Kredi Destekleri

KOSGEB in Küçük ve Orta Ölçekli firmalar için en önemli desteklerinden bir tanesi Kredi Faiz Desteğidir. KOBİ’lerin karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi finasman sağlamadır. Üretimin arttırılması, kalitenin arttırılması, AR-GE çalışmaları yapılması, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılması için KOBİ ler finansmana ihtiyaç duyarlar. Bunun için bankaların kapısına gidildiğinde bir sürü zorlukla karşılaşırlar ve ya kredi alamazlar yada aldıkları kredinin faiz oranları hayli yüksek olur. Bu durumda KOBİ ler için günü kurtaran ama gelecekte daha büyük finansman sorununa yol açar. KOSGEP Küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemek amacı ile Faizsiz Kredi Desteği sunmaktadır. Gerekli iş planınızı hazırlayarak KOSGEB e başvurduğunuz zaman o sizin yerinize bankalarla görüşür ve kredinizi ayarlar. Kredinin faiz kısmının tamamını veya bir kısmını da firmanız adına KOSGEB üstlenir. Böylece size sadece anaparayı ödemek düşer.

Bizi Facebook sayfamızdan takip edin ve tüm Hibe Kredi detaylarından anından haberdar olun.

2016 Ziraat Bankası Hayvancılık Kredileri detaylı bilgi için tıklayınız.

2016 Yılı KOSGEB Hibe ve Destekleri Nelerdir?

KOSGEB 2016 yılında da KOBİ’leri ve yeni girişimcileri desteklemek amacıyla Hibe Kredi ve Faizsiz Kredi desteklerine devam edecektir. 2016 yılında KOSGEB in en merak edilen ve araştırılan desteği Adalet ve Kalkınma Partisinin seçim vaatleri arasında da  yer alan “Genç Girişimcilere 50 bin TL Hibe ve 100 Bin TL Faizsiz Kredi” ve “Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe ve 70 Bin TL Faizsiz Kredi” paketleri oldu. Seçimin hemen ardından gözler AKP ye çevrildi çünkü bu krediler hakkında çok fazla detay verilmemişti seçim bildirgesinde. KOSGEB’in üstleneceği bu hibe ve faizsiz destekleri alabilmek için belirli bir yol izlenmesi gerekmektedir.

Genç Girişimcilere 50.ooo TL Hibe Krediyi kimler alabilecek? Bize Ulaşın
Genç Çiftçilere 30.ooo TL Hibe Krediyi kimler alabilecek?Bize Ulaşın
2016 Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri ile ilgili Bize Ulaşın.
2016 Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri ile ilgili Bize Ulaşın
2016 Yılı Seracılık için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için Bize Ulaşın
2016 Yılı Organik tarım için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için Bize Ulaşın

KOSGEB 50 Bin TL Hibe Almak İçin Gereken Adımlar:

  1. KOSGEB Hibe ve Desteklerinden Faydalanabilmek için mutlaka KOSGEB’in eğitimlerini almak gerekmektedir. Geç kalmadan bu eğitimlerinizi tamamlayıp potansiyel rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz. Alınması gereken eğitimler:
    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış olmak, KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programında eğitim almış olmak veya Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programını tamamlamış eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
  2. -İŞGEM’de yer alan işletmeler
  3. İşletmenin Kurulması
  4. KOSGEP veritabanına kayıt olunması
  5. İş Planının hazılanması
  6. Değerlendirme

Bu adımları başarı ile geçtiyseniz artık sizde KOSGEB Hibe Desteklerinden faydalanabilirsiniz. Adım Adım KOSGEB Hibe Desteği Nasıl Alınır? makalemizde ayrıntılı açıklama mevcuttur.

2016 KOSGEB Hibe ve Destekleri  KOBİ leri geliştirmek ve büyütmek için ve ayrıca yeni girişimcileri desteklemek için artarak devam edecektir. Özellikle AKP nin açıklamış olduğu 2016 yılı ekonomik planlarında KOSGEB in önemli bir yeri olduğu görülmektedir. KOSGEB in 2016 yılı Hibe ve Desteklerinden sizde faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iyi bir fikir ile bu ile iş planınızı geliştirmek ve azimle çalışmaktan geçmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? ( ISO BELGELENDİRME )


ISO Belgesi Maliyeti Ücreti Fiyatı Nasıl Alınır Danışmanlık Veren Firmalar ISO 9001 Belgesi Sertifikası Eğitimi Kuruluşlar Nereden Alınır

ISO 9001 Belgesi 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (international Organization for Standardisation) Uluslararası Standard Organizasyonudur.kalite sistemdir.

 


 

ISO Belgesi

ISO Kalite Belgesi sürekli olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasına odaklanan bir kalite yönetim sistemidir. ISO tarafından belirlenerek yayınlanmış olan standartları ifade eder ve bu standartları uygulayan firmalara ISO 9001 Belgesi verilir.

ISO 9001 Standartlarının bu denli yaygın olmasının nedeni her türlü kuruluşa uygulanabilir olmasıdır. Bunlar arasında üretim ve sanayi kuruluşları, hizmet sunan kuruluşlar, yazılım kuruluşları ve hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar da sayılabilir. Yani belirli bir ISO standardını hedeflemiyorsanız genel olarak almanız önerilir.


 

Marka Tescili

MARKA TESCİLİ


Marka Tescil Nedir?

“Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.marka-tescil-yagan1

“Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.